万维百科

文殊菩萨

文殊菩萨
Manjushri-Jamjang.jpg
[
梵语मञ्जुश्री
Mañjuśrī
汉语文殊菩萨
(Pinyin: Wénshū Púsà)
文殊师利菩萨
(Pinyin: Wénshūshīlì Púsà)
曼殊室利菩萨
(Pinyin: Mànshūshìlì Púsà)
妙吉祥菩萨
(Pinyin: Miàojíxiáng Púsà)
日语文殊菩薩もんじゅぼさつ
(romaji: Monju Bosatsu)
文殊師利菩薩もんじゅしりぼさつ
(romaji: Monjushiri Bosatsu)
文珠菩薩もんじゅぼさつ
(romaji: Monju Bosatsu)
妙吉祥菩薩みょうきっしょうぼさつ
(romaji: Myōkisshō Bosatsu)
高棉语មញ្ចុស្រី
(manh-cho-srei)
韩语문수보살
(RR: Munsu Bosal)
만수보살
(RR: Mansu Bosal)
묘길상보살
(RR: Myokilsang Bosal)
蒙古语ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠡᠭᠰᠢᠭᠲᠦ
Зөөлөн эгшигт
泰语พระมัญชุศรีโพธิสัตว์
藏语འཇམ་དཔལ་དབྱངས་
Wylie: 'jam dpal dbyang
THL: Jampalyang

འཇམ་དཔལ་
Wylie: 'jam dpal
THL: jampal
越南语Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Văn-thù
Diệu Đức
Diệu Cát Tường
Diệu Âm
信息
崇敬大乘佛教金刚乘
Dharma Wheel.svg 佛教主题
文殊菩萨像,印度公元9世纪波罗王朝,现藏于檀香山艺术学院

文殊菩萨梵语मञ्जुश्री,悉昙文:𑖦𑖗𑖿𑖕𑖲𑖫𑖿𑖨𑖱Mañjuśrī),又称文殊师利菩萨曼殊室利菩萨闻随师离菩萨[1],亦称妙吉祥菩萨,中国佛教四大菩萨之一,释迦牟尼佛的左胁侍菩萨,代表智慧。因德才超群,居菩萨之首,故称法王子。文殊菩萨的名字意译为“妙吉祥”、“妙乐”(英文:Gentle Glory);Mañju,音译为“文殊”或“曼殊”,意为美妙、雅致,śrī,音译为“师利”或“室利”,意为吉祥、美观、庄严。

在佛教中,文殊菩萨被视为三世古佛、七佛之母。《圣无动尊大威怒王秘密陀罗尼经》云:“妙吉祥菩萨,是三世觉母。”根据佛教经典,文殊菩萨于无量阿僧祇劫前早已成佛,是空寂世界的“大身如来”、平等世界的“龙种上尊王如来”,现在世为“欢喜藏摩尼宝积如来”。在燃灯佛将成佛时,倒驾慈航为“妙光菩萨”,为燃灯佛说法,如今化现为菩萨,协助释迦牟尼佛度化众生。未来文殊师利还要在无垢世界成佛,号“普现如来”,故文殊师利菩萨是三世古佛。文殊在往昔时,曾为七佛之师;《处胎经》云:“昔为能仁师,今为佛弟子。二尊不并立,故我为菩萨。”义为古佛乘愿再来,助佛渡众。妙吉祥于古印度舍卫国诞生时,出现十种吉祥之瑞兆:一、光明满室,二、甘露盈庭,三、地涌七珍,四、神开伏藏,五、鸡生凤子,六、猪诞龙豚,七、马产麒麟,八、牛生白泽,九、仓变金粟,十、象具六牙;故称为妙吉祥。佛经曾记载文殊启发善财童子一路向南与善知识参学,又教化龙女八岁成佛,及领导阿难尊者于铁围山结集大乘经藏。

文殊的形象为驾青狮、持宝剑,骑狮表威猛,持剑表智慧。文殊在佛教中是智慧的象征,其注重一切般若,被称智慧第一。一般在造像中,文殊作为胁侍位于释迦佛的左侧,与释迦佛、普贤菩萨并称为华严三圣。

释迦牟尼佛在经中预言了文殊菩萨将住在中国五台山(清凉山),故五台山被视为文殊道场。汉明帝时,摄摩腾及竺法兰二圣僧来震旦(中国),帝问:“此土岂有圣人居化耶?”曰:“清凉山为文殊大士所居。”故建伽蓝,度僧居之。于中台有智慧灯,虔诚拜之,即现奇迹。

在佛教的地位

文殊菩萨像,现藏于大英博物馆

文殊菩萨指导的弟子很多已成佛,所以经中常称祂为佛母、诸佛之师。但为方便教化,利益众生,现乃倒驾慈航,化作菩萨,一方面协助释迦牟尼佛弘法利生,一方面与普贤观音地藏等诸大菩萨普度众生,在汉传佛教中称祂们为“四大菩萨”。

文殊菩萨的造像一般是天人衣着,顶结五髻或者戴“五佛冠”表佛五智,骑狮表示威严猛厉、所向披靡、无坚不摧、战无不胜,持剑或手持如意、金莲;相传著名的沧州铁狮子(又名:镇海吼),本来也是铸造为文殊菩萨座骑。或作一手持经典,一手执宝剑,意为智慧无碍。持剑在佛教中有重要表征意义,象征以智慧剑斩烦恼结。在玄奘所译的《能断金刚般若波罗蜜经》中,把般若比喻作能斩断金刚的利器,文殊师利就是智慧的化身,祂自己的非凡成就以及教人成佛之丰功伟业,无不是凭借著智慧这把利剑。学佛者无不祈望深入经藏,智慧如海。只有修智慧,才能明是非,除十恶,修十善,离尘垢,净性体,度有情,入涅槃。而这把利剑,就是透过五蕴,照见空性,色空不二,有无圆融,一行三昧,常乐我净。

文殊菩萨驾乘狮子,手持如意。(香港万佛寺文殊菩萨亭)

藏传佛教中,文殊菩萨形像通常右手持剑,左手持莲花,花上有一部经典,代表智慧的思维。其忿怒相是大威德金刚

文献记载

文殊菩萨在常在佛经中出现,且常以讯问者的身份请佛陀讲法。经中有不少单独介绍文殊菩萨的片段,且授记文殊菩萨会常住在中国的五台山为众生说法:

 • 首楞严三昧经》云:“过去久远无量无边阿僧祇劫,尔时有佛,号‘龙种上如来’……过去无量无边不可思议阿僧祇劫,尔时有佛,名龙种上如来,国名平等,乃至尔时平等世界,龙种上如来岂异人乎?即文殊师利法王子。”
 • 菩萨璎珞经》曰:“过去无数阿僧祇劫有佛,名‘大身如来’……刹号空寂,正于此处成无上等正觉……尔时大身如来,今文殊师利是。”
 • 大宝积经.文殊师利授记会》载:“此菩萨自往昔那由他阿僧祇劫以来,发十八种大愿,严净佛国,当来成佛,号为‘普现如来’,其佛土在南方,号离尘垢心世界、无垢世界。”
 • 《心地观经》说:“三世觉母妙吉祥”。
 • 妙法莲华经》序品:“往昔日月灯明佛,未出家时有八子,闻父出家成道,皆随之出家。时有一菩萨名‘妙光’,佛因之说法华经。佛入灭后,八子皆以妙光为师,妙光教化之使次第成佛,其最后之佛名‘燃灯’,其妙光即文殊也。”可知,文殊师利居八代之首,燃灯佛为释迦世尊之老师,故文殊师利菩萨乃释迦如来九代之祖也。
 • 《放钵经》曰:“今我得佛,皆是文殊师利之恩也;过去无央数诸佛,皆是文殊师利弟子;当来者亦是其威神力所致。譬如世间小儿有父母。文殊者佛道中父母也。”
 • 《文殊师利法宝藏陀罗尼经》云:“尔时世尊告金刚密迹主菩萨言:‘我灭度后,于此赡部洲东北方,有国名大振那(中国古名秦国之转译),其国中有山号曰五顶(即五台山)。文殊师利童子游行居止,为诸众生于中说法。’”
 • 央掘魔罗经》:“尔时世尊告波斯匿王言:北方去此过四十二恒河沙刹,有国名常喜,佛名欢喜藏摩尼宝积如来,在世教化。(中略)彼如来者岂异人乎?文殊师利即是彼佛。”文殊师利菩萨就是摩尼宝积佛。全名南无欢喜藏摩尼宝积佛,此佛以无漏圣道之法宝积集庄严,成就佛道,故称宝积佛。大智度论卷九(大二五·一二四中):‘以无漏根力觉道等法宝集故,名为宝积;(中略)应当出生时亦多诸宝物生,或地生、或天雨种种宝集故,名为宝积。
 • 《放钵经》:“今我得佛,有三十二相八十种好,威神尊贵,度脱十方一切众生者,皆文殊师利之恩,文殊师利本是我师。过去无央数诸佛,皆是文殊师利弟子,当来成佛者,亦是其威神势力所致,譬如世间小儿有父母,文殊者,佛道中父母也。”
 • 《圣无动尊经》中说:“妙吉祥菩萨是三世佛母,故名文殊师利。”

传说

根据《斯瓦扬布往世说》所记载的传说,现时的加德满都谷地本来是一座名为“纳格达哈”(梵语:Naga Dah,意思就是“蛇湖”)的大湖泊。后来文殊师利菩萨来到,用剑把湖的南面一座山峰劈开,把湖水及住在湖里的大蛇泻走,形成了今日的加德满都谷地。文殊菩萨还以自己的名义在这里建立了一座城,名为曼殊帕坦,就是今日的德瓦帕坦。而那个把湖水泻走山峡,今日被称为佐帕尔(Cophara)。

又据传说,预知释迦牟尼佛将在蓝毗尼园出世,而当时尼泊尔(加德满都)还是一片荒凉沼泽地,于是文殊菩萨慈悲为怀,不避艰辛,提前二十余年,率领弟子数十人,至尼泊尔移山填沼建造城池,以迎接伟大佛陀降临人间。尼泊尔苏瓦扬布拿寺的猕猴是他头虱化身。

汉传佛教

文殊道场

八十卷本《华严经》曰:“东北方有处,名清凉山(五台山),从昔以来,诸菩萨众,于中止住,现有菩萨,名文殊师利,与其眷属,诸菩萨众,一万人倶,常在其中,而演说法。”《文殊师利法宝藏陀罗尼经》云:“尔时世尊告金刚密迹主菩萨言:‘我灭度后,于此赡部洲东北方,有国名大振那(中国古名秦国之转译),其国中有山号曰五顶(即五台山)。文殊师利童子游行居止,为诸众生于中说法。’”对照经文,人们确定此五顶山、清凉山即是山西五台县境内的五台山,故此地被公认为文殊菩萨道场,并雄踞中国佛教四大名山之首。汉明帝时,摄摩腾及竺法兰二圣僧来震旦(中国),帝问:“此土岂有圣人居化耶?”曰:“清凉山为文殊大士所居。”故建伽蓝,度僧居之。于中台有智慧灯,虔诚拜之,即现奇迹。

阎浮化生

在《佛说文殊师利般涅槃经》中,佛告跋陀波罗:“此文殊师利有大慈悲,生舍卫国多罗聚落梵德婆罗门家。其生之时,家内屋宅化如莲华,从母右肋出,身紫金色,堕地能语如天童子,有七宝盖随覆其上,诣诸仙人求出家法,诸婆罗门,九十五种诸论议师,无能酬对,唯于我所出家学道。……住首楞严定,以此三昧力,出现于十方,于佛灭度后,五千四百岁,于其本生处,示现入涅槃。”

赞颂诗歌

净土宗第十三代祖师印光大师赋诗颂扬文殊菩萨曰:“文殊菩萨德难量,久成龙种上法王。因怜众生迷自性,特辅释迦振玄纲。为七佛师体莫测,作菩萨母用无方。常住寂光应众感,万川一月影咸彰。”

闻名利益

《般涅槃经》云:“若闻文殊名,或见形像者,百千劫中不堕恶道。若称念文殊名,设有重障者,不堕阿鼻极猛火处,常生他方清净国土,值佛闻法,得无生忍。”

五字真言

《文殊真实名经》(梵文:Mañjuśrījñāmasaṃgīti Sutra)中,佛陀赞叹文殊师利菩萨广大功德,并说其文殊师利心咒:“嗡啊惹巴扎那”或“阿啰跛者曩”,梵文天城体:“अ र प च न”,梵文转写:“A Ra Pa Ca Na”,藏音:“Om A ra Pa Tsa/Za Na Dhih” 。藏传咒比汉译多最后一个音节“地”,被认为是“一切觉者对智慧的体验”。

据《金刚顶经·曼殊室利菩萨五字心咒陀罗尼品》曰:“若善男子或善女人,有能受持此陀罗尼者,即入如来一切法平等,一切文字亦皆平等,速得成就‘摩诃般若’。才诵一遍,如持一切八万四千修多罗藏。汝今善听,谛思惟之:阿(a)者是无生义,啰(ra)者清净无染,离尘垢义;跛(pa)者亦无第一义谛,诸法平等;者(ca)者诸法无有诸行;娜(na)者诸法无有性相,言说文字皆不可得。以娜字无性相故,者字无有诸行。者字无有诸行故,跛字无第一义谛。跛字无第一义谛故,啰字无有尘垢,啰字无有尘垢故,阿字法本不生;阿字法本不生故,娜字无有性相。汝知此要,当观是心,本来清净,无可染著,离‘我’、‘我所’、分别之相。入此门者,名‘三摩地’,是真修习。当知是人,‘如来’印可,功德殊胜。”

一行三昧

在《文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经》中,文殊师利为了向大众介绍“一行三昧”的修持方法,故请问释迦佛世尊说法。言:“世尊,云何名一行三昧?”佛言:“法界一相,系缘法界,是名一行三昧。若善男子、善女人,欲入一行三昧,当先闻般若波罗蜜,如说修学,然后能入一行三昧。如法界缘,不退不坏,不思议,无碍无相。善男子、善女人,欲入一行三昧,应处空闲,舍诸乱意,不取相貌,系心一佛,专称名字。随佛方所,端身正向,能于一佛念念相续,即是念中,能见过去、未来、现在诸佛。何以故?念一佛功德无量无边,亦与无量诸佛功德无二,不思议佛法等无分别,皆乘一如,成最正觉,悉具无量功德、无量辩才。如是入一行三昧者,尽知恒沙诸佛、法界,无差别相。阿难所闻佛法,得念总持,辩才智慧于声闻中虽为最胜,犹住量数,则有限碍。若得一行三昧,诸经法门,一一分别,皆悉了知,决定无碍。昼夜常说,智慧辩才终不断绝。”

日本传承

文殊菩萨在日本佛教中亦有信仰,作为东密大菩萨被普遍供奉,也是“大和十三佛”之一。日本的核电厂研究设施文殊快中子增殖反应堆也以文殊菩萨命名。

参考文献

引用

来源

 • 《文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经》神龙居士序文
 • 佛学大辞典》,丁福保
 • 《佛教胜地五台山》丛书 六册
 • 《中国名胜词典》上海辞书出版社

外部链接

参见


本页面最后更新于2021-07-24 01:11,点击更新本页查看原网页。台湾为中国固有领土,本站将对存在错误之处的地图、描述逐步勘正。

本站的所有资料包括但不限于文字、图片等全部转载于维基百科(wikipedia.org),遵循 维基百科:CC BY-SA 3.0协议

万维百科为维基百科爱好者建立的公益网站,旨在为中国大陆网民提供优质内容,因此对部分内容进行改编以符合中国大陆政策,如果您不接受,可以直接访问维基百科官方网站


顶部

如果本页面有数学、化学、物理等公式未正确显示,请使用火狐或者Safari浏览器